Vägmarkeringar är viktiga för:

E6 Halland.jpg 

Trafiksäkerhet

Framkomlighet 

Fordonsförarens komfort

 

* Vägmarkeringar sammankopplas runt om i världen med trafiksäkerhet, framkomlighet och god komfort. Alla vi som använder vägsystemet både yrkesförare och privatbilister behöver bra körledning särskilt under mörker och vid svåra väderförhållanden. Många undersökningar över hela världen visar att rätt använda vägmarkeringar är ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten, utnyttja vägarnas och gatornas kapacitet och därmed öka framkomligheten och därmed bidraga till bättre miljö.

* Vi fortsätter att vara trafikanter allt längre upp i åren. Det antas att gruppen fordonsförare över 65 år kommer att växa med ca. 50% under de kommande 25 åren. För denna grupp är vägmarkeringarna till särskilt stor hjälp för att kompensera den försämring av synen som kommer med stigande ålder.

* Vägmarkeringarna finns på vägbanan där vi som fordonsförare har blicken fästad. Därmed är vägmarkeringarna överlägsna som informationsbärare. Längsgående vägmarkeringar är kontinuerliga vilket medför att ögat följer markeringen utan att behöva fixera den. Motsatsen är den enstaka informationen som exempelvis vägmärken ger, där måste blicken fästas på märket för att vi ska kunna "läsa" budskapet.

* Tydliga och väl synliga vägmarkeringar såväl dag som natt, på landsbygden och i tätorten är ett ovärderligt hjälpmedel för att styra trafikströmmarna och för att vi ska kunna se var körbanekanter och vägmitt finns så att vi inte råkar komma vid sidan av vägen eller i motsatt körfält.

* Vägmarkeringar i tätorter hjälper till att separera olika trafikantkategorier ex. gång- och cykeltrafik från fordonstrafiken och hänvisa de oskyddade trafikanterna till de säkraste platserna i en ofta komplex trafikmiljö.

Vägmarkeringar görs i tre olika materialslag:

Färg
Tejp
Termoplastiska massor


termoplast01.jpg 

Närbild på applicerat Termoplastmaterial.

Materialen tillverkas i fabrik och appliceras på vägen antingen i flytande form, eller formas i fabrik och appliceras på vägytan som tape eller värmes fast. För att ge nattsynbarhet påförs ytglas. Glas blandas även in i vissa material för att de ska kunna återkasta ljus även när ytglaset slitits bort. För att uppnå god friktion kan markeringar förses med friktionsmaterial.

 

Färg
består av bindemedel, pigment och fyllnadsmedel. Färgen kan vara vattenburen eller lösningsmedelsburen. Färgen sprutas ut på vägen, varefter vattnet eller lösningsmedlet avdunstar och den våta färgfilmen övergår till ett torrt skikt. Vattenburna vägmarkeringsfärger har idag nästan helt ersatt de lösningsmedelsburna färgerna.

Vägtejp
består av gummi, pigment, färg, glaspärlor (inblandning och ytglas) samt lim.
Tejpen produceras i fabrik vilket innebär att kvaliteten kan säkerställas innan den appliceras på vägen. Applikationen sker genom att en primer sprutas ut där tejpen skall ligga. Kort därefter rullas markeringstejpen på plats.
Tejper används framför allt vid vägarbeten för att leda trafiken och därmed höja säkerheten.

 

 Termoplastiska massor
består av bindemedel, pigment, fyllnadsmaterial och inblandningsglas. Materialet blir flytande vid en viss temperatur och kan från fast form åter bli flytande vid uppvärmning. Materialet kan appliceras genom att formas i en spalt (extruderas) eller genom att sprutas ut (spray). När materialet kallnar så hårdnar det.

När bilen läser vägen.jpg

Bilarnas stödsystem behöver vägmarkeringarna

  • Biltillverkarna utvecklar teknik där vägmarkeringarna hjälper trafikanterna att hålla bilen i körfältet
  • Citroën, BMW, Toyota, VOLVO, Opel, VW, MB  mfl har redan ...

     

    Avåkningsvarnaren, LDW, kan förhindra olyckstillbud som är kopplade till bristande uppmärksamhet. LDW reagerar på ofrivilliga kursändringar. Sensorer eller kameror känner av om mitt- eller sidolinjerna håller på att korsas. Systemet varnar föraren på olika sätt, ljud, vibrationer eller "hjälp" att styra .....

 

 
 

 Volvo Pv och Vägverket i gemensam offensiv mot trafikolyckor

 

•Avsiktsförklaring(Tylösand 2008)

 

•Volvo Personvagnar och Vägverket ska gemensamt verka för att undvika eller mildra effekterna av trafikolyckor.

 

–Ingen ska skadas eller dödas i en Volvo år 2020

 

–Funktionaliteten hos infrastruktur och fordon ska ökas till en nivå där visionerna om trafiksäkerheten kan nås
 
 

 

30 liv kan räddas i trafiken varje år visar ny forskning

Ny forskning visar att 30 liv kan räddas i trafiken varje år. Simon Sternlund på Trafikverket, har tagit fram en av de första studierna i världen baserad på svensk statistik och svenska förhållanden när det gäller bilolyckor.

Studien visar att 30 liv kan räddas varje år i Sverige med hjälp av säkerhetssystemet körfältsassistans. Körfältsassistans är en utrustning i bilar som känner av de målade avgränsningarna på vägarna och kan läsa av när bilförare avviker från sitt körfält utan att använda blinkers. Bilföraren får då en varningssignal för att undvika att oavsiktligt lämna sitt körfält på grund av exempelvis ouppmärksamhet eller trötthet.

Studien är en av de första studierna i världen där man forskat på faktiska bilolyckor och har tagits fram av Simon Sternlund som är forskare på Trafikverket. Studien är den första som baseras på svensk statistik och svenska förhållanden.

Att avvika från sitt körfält utan att ha gett signal är ett av de främsta scenarierna vid allvarliga olyckor på väg där personbilar är inblandade. 75 procent av alla dödsolyckor i personbil inträffar i mötes- och singelolyckor.

Bilar med körfältsassistans visar på en minskning av alla mötes- och singelolyckor med hela 30 procent jämfört med bilar som saknar denna utrustning. Det innebär en årlig minskning av:

  • 30 dödade
  • 258 svårt skadade
  • 1420 lindrigt skadade
  • 1260 olyckor med personskada
Simon Sternlund.

– En stor andel av nya bilar från 2016 kommer ha körfältsassistans eftersom Euro NCAP* ger poäng för detta från 2016. Inom en femårsperiod borde denna utrusning vara standard i alla nya bilar, säger Simon Sternlund, forskare på Trafikverket

– Vi behöver se över linjemålningen eftersom potentialen är stor och mycket kostnadseffektiv men också hur vi i framtiden kan stödja körfältshållningen på ett mer sofistikerat sätt så att det fungerar även vintertid, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

– Önskvärt är att fortsätta forskningen för att se hur säkerheten kan ökas vid nordiska vinterförhållanden, det vill säga med is och snö på vägarna som täcker vägmarkeringarna. Här behövs mer robusta integrerade kurshållningssystem. Det har påbörjats experiment kring vägmagneters och radarreflektorers möjlighet att ge information om hur bilens placering förhåller sig till vägen, säger Simon Sternlund,

* Euro NCAP, European New Car Assessment Programme ,har skapat det femstjärniga säkerhetsbetygssystemet för att hjälpa konsumenter att enklare kunna jämföra fordon och hjälpa dem att identifiera det säkraste valet för deras behov.

http://www.slideshare.net/Tylosandsseminariet/1245-simonsternlund

 

 

Gula markeringar

I Sverige kan gul kulör användas vid tillfällig omledning. De gula markeringarna gäller då istället för de permaneta vita markeringarna.

Vägmärkesförordningen (2007:90) 4 kap. Vägmarkeringar

3 § Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.

 

TSFS 2010:171

 1 kap. Allmänna bestämmelser3 §

Om vägmarkeringar har utförts i gul färg enligt 4 kap. 3 § andra stycket vägmärkesförordningen (2007:90), ska vägmarkeringar i vit färg tas bort om de kan föranleda tveksamheter eller utgöra fara. Vägmarkeringar som utförts i gul färg ska tas bort när det tillfälliga behovet upphört.

 

VGU k

Enkel heldragen mittlinje får användas som tillfällig markering och ska då vara gul. Den gäller istället

för den vita befintliga mittlinjen. I detta fall ska linjebredden vara 0,2 m

 

Gula linjer.JPG

SVMF